قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26
روابط عمومی ۹ خرداد ۱۳۹۶ تصویر بدون دیدگاه

یزد جاد

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان