قصاص خون عماد شلیک یک موشک نیست؛آن که قصاص خون عماد است برچیدن و بنیان کندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
قاسم سلیمانی 1396/11/26

برچسب گذاشته شده با : " طرح کلی اندبشه اسلامی در قرآن "

برگزاری نهمین حلقه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 

برگزاری نهمین حلقه از سلسله حلقه های طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن    نهمین حلقه از سلسله حلقه های طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برگزارشد.این حلقه مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶ با حضور معاونت آموزش، اعضای شوراء و فعال در دفتر شهید فاتحی تشکیل شد. خلاصه ایی از حلقه…

برگزاری هشتمین جلسه حلقه “طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن”

برگزاری هشتمین جلسه حلقه “طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن” به گزارش یزد جاد ،هشتمین حلقه “طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن” در بین طلوعین ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶ در دفتر شهید فاتحی برگزار شد.در این جلسه ادامه ی جلسه هفتم مطرح گردید. خلاصه ی این جلسه به شرح زیر می باشد: مهم…

برگزاری چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» ویژه دانشجویان جدیدالورود

برگزاری چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» ویژه دانشجویان جدیدالورود به گزارش  یزد جاد ،چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» ویژه دانشجویان جدیدالورود مورخ۲۶ اردیبهشت ماه۱۳۹۶ برگزار شد. «ایمان از روی آگاهی» ایمان خصلت برجسته پیامبران خدا و مؤمنان دنباله رو آنهاست. تفاوت میان رهبران…

بیست و سومین حلقه تحلیل کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

بیست و سومین حلقه تحلیل کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن به گزارش  یزد جاد،تحلیل و بررسی جلسه بیست وسوم کتاب طرح کلی در سطح ۲در بین الطلوعین روز سه شنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. در این جلسه که موضوع آن بحث…

برگزاری بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

برگزاری بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن به گزارش  یزد جاد، بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » به همت معاونت آموزش،سه شنبه مورخ ۳اسفند ماه۱۳۹۵ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد.

برگزاری سومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن کریم» مختص دانشجویان جدیدالورود

برگزاری سومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن کریم» مختص دانشجویان جدیدالورود به گزارش  یزد جاد،سومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن کریم» مختص دانشجویان جدیدالورود مورخ۲۸ فروردین ماه۱۳۹۶ به همت معاونت آموزش برگزار شد. دراین حلقه نیز دیگر ویژگی های مؤمنان بیان شد.از جمله: برپروردگارشان…

برگزاری دومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مختص دانشجویان جدید الورود

برگزاری دومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مختص دانشجویان جدید الورود به گزارش  یزد جاد،دومین حلقه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مختص دانشجویان جدید الورود مورخ۲۳ فروردین ماه۱۳۹۶ به همت معاونت آموزش برگزار گردید. در این حلقه به مسائل پیرامون غنایم به دست…

اولین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » مختص دانشجویان جدیدالورود

اولین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » مختص دانشجویان جدیدالورود به گزارش یزد جاد، اولین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » مختص دانشجویان جدیدالورود به همت معاونت آموزش،دوشنبه مورخ ۸ اسفند ماه۱۳۹۵ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. در این جلسه به شرح ویژگی…

برگزاری بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن »

برگزاری بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » به گزارش  یزد جاد، بیست و یکمین حلقه تحلیل کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » به همت معاونت آموزش،سه شنبه مورخ ۳اسفند ماه۱۳۹۵ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. این جلسه به موفقیت پیامبران در رسیدن…

برگزاری چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن »

برگزرای چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » به گزارش  یزد جاد،چهارمین جلسه تحلیل کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن » در بین الطلوعین سه شنبه ۱۹ بهمن ماه۱۳۹۵ در دفتر شهید ناهید فاتحی برگزار شد. خلاصه ایی از جلسه به شرح زیر می باشد:…

طراحی و پشتیبانی توسط گروه رضوان