۞ سخنان بزرگان
امام خامنه ای: من تشکل شما را هم که دوست دارم به خاطر همین است، این جهت گیری درست که با رفت و آمد افراد و سلایق گوناگون عوض نمی شود.

دسته بندی عکس: عکس